Przedsiębiorcy

W ramach obsługi prawnej odpowiedzialni jesteśmy między innymi za tworzenie wewnętrznych aktów prawnych pr...

Osoby fizyczne

Oferta Kancelarii, skierowana od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dotyczy przede wszystkim s...

Kancelaria

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiot...

Dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających oraz wykonawców.

 

Dla zamawiających:

 • opracowujemy treść dokumentów przetargowych, w tym przede wszystkim specyfikacje istotnych warunków zamówienia i wzory umów;
 • dokonujemy wszelkich czynności po otwarciu ofert;
 • oceniamy prawidłowość złożonych ofert pod kątem ich zgodności z s.i.w.z.;
 • oceniamy prawidłowość dokumentacji potwierdzającej zdolność wykonawców do ucze
  stniczenia w przetargu;
 • wzywamy do wyjaśnień i oceniamy wyjaśnienia składane przez wykonawców;
 • reprezentujemy zamawiających w sporach przed KIO i sądami;
 • nadzorujemy wykonanie umów przez wykonawców, w tym w szczególności uczestniczymy w negocjacjach dotyczących wykonania tych umów;
 • dochodzimy roszczeń wynikających z zawartych umów.

Dla wykonawców:

 • opracowujemy treść ofert i innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
 • przygotowujemy dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert;
 • badamy prawidłowość ofert złożonych przez innych wykonawców;
 • reprezentujemy wykonawców w sporach przed KIO i sądami;
 • nadzorujemy wykonanie umów, w tym w szczególności uczestniczymy w negocjacjach dotyczących wykonania tych umów; 

 

Dochodzimy roszczeń wynikających z zawartych umów.

Kancelaria R.pr. Bartosza Kula wpisana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na listę podmiotów świadczących usługi z zakresu prawa zamówień publicznych.